+38(099)4397944 городской Заказать звонок Мы вам перезвоним

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ФОП Полігов М.М., іменована далі «Школа», з одного боку, та будь-яка фізична особа, яка звернулася для отримання послуг за цим Договором, іменована далі «Замовник», в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, керуючись ст. 633, 642 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1 Предметом договору є надання Школою освітніх послуг Студентові, спрямованих на підвищення його рівня володіння англійською мовою. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити такі послуги.

1.2. Студентом за цим Договором може бути сам Замовник або особа в чиїх інтересах виступає Замовник.

2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633,642 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Школою від Замовника повної або часткової оплати замовлених Послуг та/або підпису Заявником Заяви-приєднання до публічної оферти, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

2.2. Одночасно з підписом Заяви-приєднання до публічної оферти, Замовник надає Школі право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити наступне:

  • прізвище, ім’я, по батькові Замовника/особи в інтересах якої діє замовник;
  • строки програми навчання;
  • порядок оплати (повна/часткова);

2.4. Замовник дає згоду дотримуватися умов даного Договору та згоду отримувати послуги на встановлених умовах з моменту оплати замовлених послуг.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. В якості послуг по освіті за цим договором є проведення занять розмовної та ділової англiйської мови для підвищення рівня володіння іноземною мовою по спеціальній програмі, яка була розроблена Школою і яка є об’єктом інтелектуальної власності Школи, яка включає в себе методику викладання та методичні матеріали.

3.2. Школа організовує передачу послуг особисто або через викладачів, склад яких обирається Школою.

3.3. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням останнє заняття за розкладом групи.

3.4. В разі пропуску одного або двох занять за розкладом групи, оплата за заняття не перераховується і не може бути перенесена на наступний місяць. Студент може використати три безкоштовні індивідуальні консультації тривалістю до 30 хв. за пропущені заняття, попередньо узгодивши час з викладачем.

3.5. В разі пропуску 3-х і більше занять підряд з поважної причини та за умови завчасного попередження про це, Школа надає безкоштовне відпрацювання пропущених занять на розсуд викладача. Поважною причиною вважається хвороба.

3.6. Школа ні за яких умов не повертає Замовнику кошти сплачені Замовником за рівень, навчання на якому Замовник розпочав.

3.7. Замовник підтверджує, що на момент початку навчання на будь-якому з оплачених рівнів був повністю поінформованим Школою стосовно графіку і інтенсивності навчання, місця проведення та інших суттєвих умов навчального процесу і приймає на себе повну відповідальність за будь-які обставини, які можуть вплинути на повне проходження рівня, до навчання на якому Замовник приступає. Жодна з перелічених обставин: зміна роботи або робочого графіку, зміна міста або країни проживання, сімейні обставити, стан здоров’я та інші обставини, які не підпадають під поняття «Форс-мажор», не розглядаються як обставини для повернення решти коштів, сплачених за рівень, навчання на якому Замовник розпочав.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається на сайті, в рахунку або в Заяві-приєднання. Оплата в повному обсязі повинна бути внесена до початку першого заняття. Також можлива оплата частинами у разі покупки курсу.

Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

4.2. Послуги оплачуються, перераховуються на розрахунковий рахунок Школи, або оплачуються готівкою.

4.4. Надання оплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного місяця, семестру та не може бути перенесено на наступні семестри.

5. ПРАВА Школи

5.1. Адміністрація Школи залишає за собою право не допустити на заняття Студента з симптомами ГРВІ чи іншого інфекційного захворювання.

5.2. Адміністрація Школи залишає за собою право відсторонити від занять Студента в разі його невмотивованої агресивної поведінки.

5.3. Адміністрація Школи залишає за собою право переведення занять в он-лайн. За заздалегідь попередивши слухачів смс розсилкою.

6. ПРАВА ЗАМОВНИКА

6.1. У випадку, якщо студент не може закінчити курс з поважних причин, а також у разі тимчасової перерви занять з ініціативи студента, він має право достроково (до початку навчального процесу) написати письмову заяву, в якій вказати термін перерви та кількість занять, що залишились і обміняти їх на індивідуальні он-лайн заняття із розрахунку:

3 групових заняття оф-лайн = 1 індивідуальне заняття он-лайн.

Якщо студент не використав право переносу занять з оф-лайн на он-лайн, згідно цього пункту договору, протягом 60 днів з дати заяви, то оплачена сума не повертається і не може бути використана у подальшому для оплати послуг по цьому договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 Школа несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Студенту)відповідно до умов цього Договору згідно діючого законодавства України

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, встановлених цим договором (крім грошових зобов’язань) у разі, коли їх виконання стало неможливим у результаті дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

8.2. В разі виникнення обставин непереборної сили, всі студенти, які оплатили курс до виникнення обставин непереборної сили або внесли передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться на групові заняття в он-лайн форматі до моменту закінчення обставин непереборної сили.

9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до останнього заняття за розкладом групи.

ФОП Полігов М.М.

Категорія платника податку – платник єдиного податку 3 група без ПДВ.