+38(099)4397944 городской Заказать звонок Мы вам перезвоним

Якщо після пробного заняття ви прийняли рішення відвідувати наші курси англійської мови, вносите оплату згідно вартості навчання  через банк. Оплатити обраний курс в школі англійської мови «EnglishPapa» в Херсоні можна за допомогою платіжних терміналів самообслуговування, відділенні ПриватБанку, за допомогою мобільного банкінгу П24, і т.д.,

м.Херсон

ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

з вивчення іноземної мови

(Публічний договір)

Міжнародна лінгвістична школа «EnglishPapa», надалі «Виконавець», в особі фізичної особи-підприємця Полігова Максим Михайлович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 24990000000042158 від 06.03.2013р., З одного боку, і будь-яка фізична особа, яка своїми діями проявила намір приєднатися до цього Договору, іменована в подальшому «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, уклали цей Публічний договір про наступне:

                                             1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Предметом договору є надання Виконавцем послуг Замовникові спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, які оплачуються Замовником на умовах цього Договору.

1.2 Замовником за цим Договором є особа, зазначена Замовником при реєстрації на курс.

                                        2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

2.2.  Під послугами, наданими в рамках цього Договору на постійній основі мається на увазі.

2.3.  Проведення тестування для визначення рівня володіння іноземною мовою;

2.4. Підбір програми вивчення мовного курсу і розподіл в групу з урахуванням виявлених     знань і умінь Замовника. Із зазначенням вартості та тривалості програми.

2.5. Регулярне проведення занять з іноземної мови за розкладом групи;

можливість брати участь у додаткових безкоштовних інформаційно-консультаційних заходах з вивчення іноземної мови, якщо такі пропонуються Виконавцем. Комплект навчальних матеріалів згідно програми надається за окрему плату.

2.МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ І АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і в разі прийняття його умов (акцепту) Замовник зобов’язується сумлінно їх виконувати.

2.2. Цей Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника оплати замовлених послуг або здійснення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника сторонами.

2.3. Незгода з певними в цьому Договорі умовами тягне неможливість надання Виконавцем освітніх послуг.

2.4. Цей Договір набуває чинності з моменту його розміщення в мережі Інтернет на сайті Виконавця: https://kherson.englishpapa.com.ua

  1. Права та обов’язки сторін

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Провести тестування Студента перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати його про орієнтовний рівень володіння іноземною мовою Замовника і надати йому відповідну програму, розклад навчання і все необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1.

3.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом і програмою, проводити заняття зі студентами.

3.1.4. Формувати навчальні групи в складі не більше 10 студентів.

3.1.5. Надавати навчальні матеріали протягом навчального процесу, за умови оплати послуг.

3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Відмовити в укладенні договору або в наданні послуг по Договору:

— у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику запитаних послуг;

— у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги.

3.2.2. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов договору. Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

3.2.3. У будь-який момент відмовити Замовнику в наданні послуг, визначених в п.1.1. цього Договору, в разі якщо його поведінка під час проведення занять не дозволяє викладачеві виконувати свої обов’язки, а іншим замовникам — ефективно сприймати інформацію. В такому випадку грошові кошти, сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.

3.2.4. Змінювати час або дні занять, попередньо повідомивши Замовника. Такі зміни можуть бути прийняті у випадках не можливості Виконавцем забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

3.4.5 Виконавець зобов’язується організувати матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу відповідно до встановлених санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів.

3.4.6 Самостійно визначати форми, методи і способи здійснення освітнього процесу відповідно до вимоги законодавства.

3.4.7 Змінити місце проведення занять групи, де навчається Замовник, в разі виникнення об’єктивної необхідності (зміна термінів або умов оренди, ремонт в орендованих кабінетах і т.д.)

3.4.8 Відкласти початок навчальних занять при реалізації освітньої програми на свій розсуд не більше ніж на 3 (три) місяці з моменту укладення цього договору.

3.3. Замовник зобов’язується:

3.3.1. У повному обсязі і в строки, визначені Договором, вносити плату за послуги.

3.3.2. Дотримуватися / забезпечити дотримання Замовником правил поведінки під час перебування в школі.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Користуватися послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.

3.4.2. У разі пропуску групового заняття з поважних причин Студент має право відпрацювати два пропущених заняття протягом однієї години за розкладом, встановленому Виконавцем . Дана послуга надається при оплаті за весь курс відповідно до рівня. Пропущення відпрацювання без попередження (за добу до відпрацювання) несе за собою згорання заняття. Кошти за пропущенні заняття не повертаються і не переносяться.

3.4.3. Отримувати необхідну і достовірну інформацію від Виконавця, режим його роботи і перелік послуг, що надаються.

3.4.4. Змінювати час проведення індивідуальних занять (скасувати / перенести) не пізніше ніж за добу, поставивши Виконавця до відома. У разі скасування заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

3.4.5 У разі хвороби викладача або відмови викладача вести заняття, наявності інших перешкод до проведення занять Виконавець на свій розсуд має право призупинити заняття на 1 місяць або замінити викладача.

3.4.6 Залишити за собою право перевести надання Послуг в режим онлайн, про що Замовник буде сповіщений через офіційний сайт закладу, або через СМС розсилку.

  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість послуг за умовами цього Договору визначається за домовленістю сторін відповідно до тарифів, встановлених Виконавцем на конкретний тип послуг. Вартість навчання, передбачена цим договором, може змінюватися в зв’язку зі збільшенням витрат на навчання і (або) з урахуванням інфляційних процесів. У разі зміни вартості навчання Замовник проводить доплату різниці у вартості не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня видання відповідного наказу Виконавцем.

4.2. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

4.3. Оплата послуг по Договору здійснюється Замовником щомісяця в термін до 1 (першого) числа поточного місяця шляхом 100% передоплати Замовником на картковий рахунок Виконавця, згідно Акту-рахунку__________________________________ (сума цифрами і прописом), або повної сплати за весь курс згідно

Акту-рахунку__________________________________ (сума цифрами і прописом),

Повернення сплаченої суми здійснюється у повному обсязі, за вирахуванням 300 (триста) грн. за адміністративну обробку замовлення, на вимогу Замовника за умови, що до зареєстрованого звернення на повернення грошових коштів до першого заняття залишилося не більше 3 (трьох) днів. Повернення коштів буде здійснено протягом 45 (сорока п’яти) календарних днів з дня поданого і зареєстрованого звернення Замовника.

4.4. У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після початку навчання (першого заняття), але протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня першого заняття в групі, виконавець зобов’язується здійснити повернення вартості сплаченого за вирахуванням наданих послуг згідно пункту 4.3., протягом 45 (сорока п’яти ) календарних днів.

4.5. У разі, коли Замовник побажав зупинити навчання після 15 (п’ятнадцяти) днів з дня початку навчання (першого заняття), в такому випадку повернення сплачених коштів за замовлені послуги не передбачено і неможливо.

4.6. Надання сплачених Замовником послуг здійснюється тільки в межах поточного навчального року і не може бути перенесене на наступний навчальний рік.

4.7. Будь-які звернення Замовника з бажанням припинити дію Договору, зупинити навчання або поводження з намірами повернути гроші за оплачені послуги повинні бути оформлені в письмовому вигляді і зареєстровані Виконавцем. Термін розгляду — 7 (сім) календарних днів.

4.8. Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно розцінок, встановлених Виконавцем.

  1. ТЕРМІН НАВЧАННЯ

5.1. Термін навчання становить  ___  місяць ( ів)   ___  академічних годин. Навчання триває з_______________по________________.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Виконавець несе відповідальність виключно за обсяг надання послуг безпосередньо Замовнику (зазначеному Замовником) відповідно до умов цього Договору.

  1. 7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони не несуть відповідальності один перед одним у разі настання форс-мажорних обставин — обставин непереборної сили, які не входять до компетенції жодної зі сторін (природні стихійні лиха, пожежі і руйнування та інше, що потрапляє під визначення форс-мажорних обставин, згідно до Закону України і не залежать від волі Сторін).

7.2. Сторони зобов’язуються негайно повідомити один одного в разі настання форс-мажорних обставин і їх наслідків щодо можливостей виконання умов цього Договору.

  1. 8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.2. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою Замовника з дотриманням умов, зазначених у пп. 4.3-4.9 Договору.

  1. 9. Інші умови

9.1. Цей Договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

9.2. Виконавець може залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

9.3. Виконавець є платником єдиного податку 3 групи, неплатник ПДВ.

9.4. Виконавець має право вносити зміни і доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет. Виконавець має право в односторонньому порядку здійснювати внесення змін до тексту Договору.

9.5. Нова редакція договору вступить в силу для Сторін через 3 (три) дні з дати його опублікування Виконавцем.

9.6. З питань, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

9.7. Протягом терміну надання послуг Замовнику Виконавець має право здійснювати фото- і відеозйомку Студентів, в рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото і відеоматеріали в будь-якому вигляді і на будь-яких носіях належать Виконавцю та не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учасника на зазначених матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністрацію Виконавця.

  1. 10. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Полігов Максим Михайлович

Виписки з ЄДРПОУ № 24990000000042158 від 06.03.2013р.

Адреса: м.Херсон, пр-тУшакова57 каб. 203тел. 0994397944,

адреса електронної пошти:englishpapa.kherson@gmail.com

М.П. Замовник (законний представник неповнолітнього замовника)

П.І.Б ._______________________________________

Адреса: _______________________________________

_____________________________________________

Документ, що засвідчує особу (вид, серія (за наявності), номер, дата видачі, найменування державного органу, який його видав, ідентифікаційний номер (за наявності) _____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ (підпис)